Reguli

STATUTUL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CLUB 41 ROMÂN
Se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:

Art.1. Denumire – Constituire.
Se constituie Asociaţia Naţională purtând denumirea “CLUB 41 ROMAN”.
Durata asociaţiei este nelimitată.
Sediul Clubului 41 Român se află în Braşov,Str. Piatra Mare nr. 76. Acest sediu va putea fi transferat în altă parte la propunerea Biroului Naţional.
In data de 04.02.1993 s-a fondat la Braşov „Club 41 Braşov nr. 1”, care a dobândit personalitate juridică prin înregistrarea lui în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecatoriei Braşov, la poziţia 89/1993. Recunoaşterea internaţională a avut loc o dată cu cartarea asociaţiei “CLUB 41 BRAŞOV nr.1”, la Braşov, în data de 14.03.1994, de către Biroul Naţional “CLUB 41 FRANCEZ” şi de către CLUB 41 ORLEANS nr. 21.
Asociaţia CLUB 41 BRAŞOV nr.1 şi Birourile alese au îndeplinit rolul de Asociaţie Naţională şi de Birou Naţional până la constituirea Asociaţiei Naţionale CLUB 41 ROMÂN.
Asociaţia Naţională „CLUB 41 ROMAN” s-a constituit prin hotarârea membrilor fondatori din data de 03.12.1996 . In data de 23.04.1997, Tribunalul Braşov prin încheierea nr 62 admite cererea Clubului 41 Braşov nr.1 si dispune inscrierea asociaţiei naţionale „CLUB 41 ROMAN” in Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de la Judecatoria Braşov.
La Adunarea Generală Anuală a membrilor (AGM) „CLUBULUI 41 INTERNATIONAL”, ce a avut loc la Tampere, în Finlanda, în aprilie 1998, in prezenta delegaţiei române, s-a aprobat cu unanimitate de voturi, cererea de primire a Asociaţiei Naţionale “CLUB 41 ROMÂN” în Asociaţia Internaţională “CLUB 41 INTERNATIONAL”.

Art.17. Inlocuirea unui membru din Biroul Naţional
In cazul vacantarii oricarei functii din birou in timpul mandatului, aceasta va fi ocupata, prin votul plenului biroului, de unul din membrii din birou sau dintre membrii cooptati.
Art.17 bis. Consiliul Consultativ al Fostilor Presedinti
Se constituie la nivel national si local Consiliul Consultativ al Fostilor Presedinti. Regulamentul de functionare va reglementa modul de constituire si functionare.
Art.18. Adunarea Generala a Membrilor (AGM) – reguli generale
AGM (Adunarea Generala a Membrilor, care poate fi ordinara sau extraordinara, este prezidată de Preşedintele Naţional sau in lipsă, de unul dintre vicepreşedintii nationali, iar în lipsa acestora, de Fostul Preşedinte Naţional.
Atribuţii:
Aproba cu majoritatea simplă organizatorul, locul şi data desfăşurarii viitoarei AGM.
Alege membrii Biroului Naţional, iar candidaturile vor fi prezentate Biroului Naţional în funcţie,cu minim 30 de zile înaintea datei AGM.
Aprobă Regulamentul de Functionare a Asociaţiei Naţionale Club 41 Român,aprobă înscrierea asociaţiilor locale Club 41 la Judecătoriile competente, aprobă cartarea asociaţiilor locale Club 41,aprobă afilierea sau retragerea asociaţiei naţionale Club 41 Român la/din Club 41 International, ia act de Birourile Cluburilor 41 Locale.
Vicepresedintele National I candideaza, de regula,pentru functia de Presedinte National, iar in caz de refuz sau imposibilitate de exercitare a functiei, poate candida Vicepresedintele II si apoi, oricare membru al Biroului National, iar pentru functia de Vicepresedinte National oricare dintre membrii BN sau presedinte de Club 41 local in exercitiu,toti candidatii trebuind sa aiba acordul cluburilor de unde provin.
Toti candidatii pentru BN trebuie sa aiba experienta necesara pentru functia la care candideaza, adica sa fii efectuat cel putin un mandat in Biroul Local.
La Adunarea Generala a Membrilor, ordinara sau extraordinara, participă,cu drept de vot, membrii Biroului National largit si câte un delegat la câte doi membri cotizanti de la fiecare club local.
În cazul fractiunilor, numărul de delegati se calculează prin rotunjire în plus.
Nu pot fi delegati de către cluburile locale decât membri care au achitat integral cotizatia anuală catre clubul national si catre clubul local.
Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Art.19. AGM este legal constituită în prezenţa a jumatate plus unu dintre delegati şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă, cu excepţia cazurilor enumerate mai jos, în care hotărârile se adoptă cu majoritatea calificata de 2/3 din numarul total de delegati prezenti:
a) excluderea unui club 41 local sau unui membru de club 41
b) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
c) modificarea statutului Asociaţiei Naţionale şi locale Club 41
d) alegerea membrilor de onoare ai „Club 41 Roman”.
Daca nu se intruneste cvorumul de jumatate plus unu dintre delegatii la AGM Clubului 41 Roman, AGM se considera reconvocata in acelasi loc, in aceeasi zi, dar cu 1 (una) ora mai tarziu si se desfasoara cu numarul de delegati prezenti, hotararile fiind adoptate cu majoritatea simpla.
Propunerile de candidaturi pentru Biroul 41 International se aproba de catre AGM Clubului 41 Roman si trebuie sa aiba acordul Clubului 41 Local din care face parte candidatul.
Depunerea de candidaturi pentru organizarea AGM/HYM 41 International se aproba de catre AGM Clubului 41 Roman.
Art.19 bis. Sanctiuni
Membrii Clubului 41 Roman au obligatia sa respecte Statutul, Regulamentul de functionare si deciziile votate in AGM Club 41 Roman, precum si deciziile Biroului National. Neindeplinirea acestor obligatii de catre un membru sau un club poate fi sanctionata, dupa cum urmeaza:
a) avertisment verbal;
b) mustrare scrisa;
c) suspendare;
d) excludere.
Suspendarea se aplica pentru o perioada de 1 (un) an. Perioada de suspendare se calculeaza de la momentul aplicarii sanctiunii. In perioada de suspendare, membrul sau clubul sanctionat nu are drept de vot si dreptul de a fi ales respectiv, de a propune candidati pentru Biroul National.
Propunerea de sanctionare se face de catre Biroul National sau de catre o treime dintre cluburile 41 membre si se voteaza astfel:
– pentru a) si b), cu majoritatea absoluta (jumatate +1 din numarul delegatilor desemnati);
– pentru c) si d) cu majoritatea calificata (2/3 din numarul delegatilor desemnati).
Hotararile adunarii generale in acest sens sunt definitive.
Art.20. Cenzorul
Cenzorul se alege de catre AGM pe o perioadă de doi ani consecutivi.
Membrii BN nu pot fi cenzori.
Atribuţii:
Intocmeşte rapoarte despre legalitatea administrării patrimoniului asociaţiei şi le prezintă AGM.

Art.2. – Scopuri.
Club 41 Român reuneşte prin cooptare,foşti membrii ai Mesei Rotunde Române, precum şi prietenii lor,în vârstă de peste 40 de ani,de bună credinţă,fără distincţie de rasă, naţionalitate, religie, condiţie socială sau filosofie.
Asociaţia Naţională “CLUB 41 ROMAN are drept scop promovarea înţelegerii, prieteniei, toleranţei, întrajutorării, a celor mai înalte valori morale, profesionale si civice.
Acesta oferă foştilor membrii ai Mesei Rotunde Române (M.R.R),precum şi prietenilor lor în vârsta de peste 40 de ani, mijloacele de a menţine şi a dezvolta legăturile de prietenie.
Clubul 41 Român se organizează ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, nonprofit, apolitic şi nonconfesional.
Asociaţia “CLUB 41 ROMAN” contribuie cu mijloace materiale,financiare, conceptuale pentru ajutorarea celorlalţi membrii ai societăţii civile lipsiţi de mijloace materiale de existenţă în special, bătrâni şi copii.

Art.3. – Însemnele asociaţiei
Clubul 41 Român a adoptat însemnul internaţional, care reprezintă o stea cu 4 colţuri înconjurat de un lanţ aurit – simbol al prieteniei – ansamblul este încercuit de un inel albastru, în centrul insignei se află o cocardă tricoloră.
Asociaţia Naţională CLUB 41 ROMAN are de asemenea un fanion şi o stampilă proprie.

Art.4. Clubul 41 Român cuprinde trei categorii de membri:
membri activi, admişi într-un club recunoscut după condiţiile din articolul 2;
membri onorifici, calitatea atribuită unui membru la cererea sa;
membri de onoare, ai Clubului Local sunt propusi de Biroul Local si votati de Adunarea Generala a Clubului Local cu majoritate calificată de 2/3.
Membrii de onoare ai Asociaţiei Naţionale “CLUB 41 ROMAN”,sunt propuşi de Biroul Naţional,dintre membri cu merite deosebite în activitate,care au ridicat prestigiul asociaţiei pe plan intern si/sau internaţional.
Titlul de membru de onoare se acordă de catre AGM cu o majoritate calificata de 2/3.
In cadrul AGM a membrilor “CLUB 41 ROMÂN”,ce a avut loc la Drobeta Turnu Severin în data de 20.09.2003, s-a acordat titlul de MEMBRU DE ONOARE al “CLUB 41 ROMÂN” pentru merite deosebite în fondarea menţinerea şi dezvoltarea “CLUB 41 ROMÂN”, fiecăruia din următorii membrii:

  • Gheorghe Floroi – România
  • Ioan Vlad – România
  • Gheorghe Mitran – România
  • Titus Pomana – România
  • Guy Mercier – Franţa
  • Luc Desmet – Belgia
  • Jacques Gobert – Franţa
  • Alan Reynolds – Anglia

Membrii Clubului 41 Român sunt grupaţi într-un număr nelimitat de Cluburi Locale (filiale locale),numite “Club 41” urmat de denumirea localităţii şi numărul său propriu, a căror funcţionare este reglementată de prezentul statut.

Art.5. – Regulamentul de functionare
Regulamentul de functionare al Asociatiei Nationale Club 41 ROMAN este intocmit de Biroul National in limitele prezentului statut si aprobat de AGM Club 41 Roman.

Art.16. Biroul Naţional (BN) – componenţă şi funcţionare
Biroul Naţional conduce Club 41 Roman şi este compus din membri aleşi: Preşedinte Naţional, Vicepreşedinte National I si Vicepresedinte National II, Consilier internaţional (IRO), Secretar National, Trezorier National şi Fostul Presedinte Naţional.
Biroul Naţional poate coopta si: redactor naţional, arhivar naţional si presedinţii Cluburilor 41 Locale.
Mandatul BN este de un an de zile.
Biroul Naţional intră în funcţie în ziua alegerii lui prin ceremonialul de trecere a puterii de la vechiul birou către noul birou ales, prin transferul colierelor.
Atribuţii:
Intocmeste bugetul Asociaţiei Naţionale şi-l supune apobării AGM;
Aproba formarea de noi Club 41 Locale;
Incuviinţează propunerile de dizolvarea a Cluburilor 41 Locale;
Propune AGM locul şi data desfăşurării următoarei Adunări Generale a Membrilor;
Convoacă AGM ordinara sau extraordinara;
Propune modificarea statutului şi rezolvă probleme de administrare curente;
Valideaza transferul unui membru dintr-un club in altul doar daca exista acordul unanim in ambele cluburi locale respective.Procedura retragere-reinscriere in alt club trebuie sa respecte regulile de admitere intr-un Club 41;
Biroul National largit aproba depunerea de candidaturi pentru organizarea AGM/HYM 41 International.
Preşedintele Naţional răspunde împreună cu Biroul Naţional de activitaţile Clubului 41 Roman, convoacă Sedintele de Birou National si reprezintă Club 41 Roman în relaţiile cu societatea civilă. El poate delega anumite atribuţii unui alt membru din BN.
Conduce Sedintele BN si AGM (ordinara si/sau extraordinara).
In caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotarator.
Vicepreşedinţii îl asistă, de regula, pe preşedinte la cerere.
De regula,Vicepresedintele National I este ales Presedinte National.
Durata totală a mandatelor unui membru ales sau cooptat în Biroul Naţional, nu poate depăşi 5 ani consecutivi, cu exceptia situatiei in care nu s-au depus candidaturi pentru una dintre functiile BN.
Mandatul Consilierului Internaţional (IRO) si este de 2 ani consecutivi.

Art.17. Inlocuirea unui membru din Biroul Naţional
In cazul vacantarii oricarei functii din birou in timpul mandatului, aceasta va fi ocupata, prin votul plenului biroului, de unul din membrii din birou sau dintre membrii cooptati.
Art.17 bis. Consiliul Consultativ al Fostilor Presedinti
Se constituie la nivel national si local Consiliul Consultativ al Fostilor Presedinti. Regulamentul de functionare va reglementa modul de constituire si functionare.
Art.18. Adunarea Generala a Membrilor (AGM)- reguli generale
AGM (Adunarea Generala a Membrilor, care poate fi ordinara sau extraordinara, este prezidată de Preşedintele Naţional sau in lipsă, de unul dintre vicepreşedintii nationali, iar în lipsa acestora, de Fostul Preşedinte Naţional.
Atribuţii:
Aproba cu majoritatea simplă organizatorul, locul şi data desfăşurarii viitoarei AGM.
Alege membrii Biroului Naţional, iar candidaturile vor fi prezentate Biroului Naţional în funcţie,cu minim 30 de zile înaintea datei AGM.
Aprobă Regulamentul de Functionare a Asociaţiei Naţionale Club 41 Român,aprobă înscrierea asociaţiilor locale Club 41 la Judecătoriile competente, aprobă cartarea asociaţiilor locale Club 41, aprobă afilierea sau retragerea asociaţiei naţionale Club 41 Român la/din Club 41 International, ia act de Birourile Cluburilor 41 Locale.
Vicepresedintele National I candideaza, de regula, pentru functia de Presedinte National, iar in caz de refuz sau imposibilitate de exercitare a functiei, poate candida Vicepresedintele II si apoi, oricare membru al Biroului National, iar pentru functia de Vicepresedinte National oricare dintre membrii BN sau presedinte de Club 41 local in exercitiu, toti candidatii trebuind sa aiba acordul cluburilor de unde provin.
Toti candidatii pentru BN trebuie sa aiba experienta necesara pentru functia la care candideaza, adica sa fii efectuat cel putin un mandat in Biroul Local.
La Adunarea Generala a Membrilor, ordinara sau extraordinara, participă, cu drept de vot, membrii Biroului National largit si câte un delegat la câte doi membri cotizanti de la fiecare club local.
În cazul fractiunilor, numărul de delegati se calculează prin rotunjire în plus.
Nu pot fi delegati de către cluburile locale decât membri care au achitat integral cotizatia anuală catre clubul national si catre clubul local.
Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Art.19. AGM este legal constituită în prezenţa a jumatate plus unu dintre delegati şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă, cu excepţia cazurilor enumerate mai jos, în care hotărârile se adoptă cu majoritatea calificata de 2/3 din numarul total de delegati prezenti:
a) excluderea unui club 41 local sau unui membru de club 41
b) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
c) modificarea statutului Asociaţiei Naţionale şi locale Club 41
d) alegerea membrilor de onoare ai „Club 41 Roman”.
Daca nu se intruneste cvorumul de jumatate plus unu dintre delegatii la AGM Clubului 41 Roman, AGM se considera reconvocata in acelasi loc, in aceeasi zi, dar cu 1 (una) ora mai tarziu si se desfasoara cu numarul de delegati prezenti, hotararile fiind adoptate cu majoritatea simpla.
Propunerile de candidaturi pentru Biroul 41 International se aproba de catre AGM Clubului 41 Roman si trebuie sa aiba acordul Clubului 41 Local din care face parte candidatul.
Depunerea de candidaturi pentru organizarea AGM/HYM 41 International se aproba de catre AGM Clubului 41 Roman.
Art.19 bis. Sanctiuni
Membrii Clubului 41 Roman au obligatia sa respecte Statutul, Regulamentul de functionare si deciziile votate in AGM Club 41 Roman, precum si deciziile Biroului National. Neindeplinirea acestor obligatii de catre un membru sau un club poate fi sanctionata, dupa cum urmeaza:
a) avertisment verbal;
b) mustrare scrisa;
c) suspendare;
d) excludere.
Suspendarea se aplica pentru o perioada de 1 (un) an. Perioada de suspendare se calculeaza de la momentul aplicarii sanctiunii. In perioada de suspendare, membrul sau clubul sanctionat nu are drept de vot si dreptul de a fi ales respectiv, de a propune candidati pentru Biroul National.
Propunerea de sanctionare se face de catre Biroul National sau de catre o treime dintre cluburile 41 membre si se voteaza astfel:
– pentru a) si b), cu majoritatea absoluta (jumatate +1 din numarul delegatilor desemnati);
– pentru c) si d) cu majoritatea calificata (2/3 din numarul delegatilor desemnati).
Hotararile adunarii generale in acest sens sunt definitive.
Art.20. Cenzorul
Cenzorul se alege de catre AGM pe o perioadă de doi ani consecutivi.
Membrii BN nu pot fi cenzori.
Atribuţii:
Intocmeşte rapoarte despre legalitatea administrării patrimoniului asociaţiei şi le prezintă AGM.

Art. 21. Totalitatea bunurilor mobile şi imobile necesare desfăşurarii activităţii Asociaţiei Naţionale formează patrimoniul acesteia.
Art. 22. Patrimoniul actual al asociaţiei este de 1000 lei.
Art. 23. Venituri
Veniturile Asociaţiei naţionale Club 41 Roman provin din:
a) câtime din cotizaţia membrilor;
b) dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile,în condiţii legale;
c) donaţii sponsorizari, legate;
d) resurse obţinute de la bugetul de stat sau/ si de la bugetele locale;
e) venituri prevăzute de lege.
Art. 24. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. La această dată se va întocmi bilanţul de venituri şi cheltuieli,anexele la acesta şi depunerea lui în termen legal la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov.
Art. 25. Anul administrativ al Asociaţiei Naţionale începe la data ţinerii AGM (ordinara) a Club 41 Roman,prin descărcarea de gestiune a Biroului Naţional şi preluarea patrimoniului şi a colierelor de către Biroul Naţional nou ales.

Dizolvarea şi lichidarea se face în condiţiile prezentului statut, a Legii nr. 246/2005 şi a Legii insolvenţei nr. 85/2006
Secţiunea 2
CLUB 41 LOCAL/FILIALA
Dispoziţii generale
Art. 26. Denumire
Se constituie Asociaţia purtând numele de, Club 41, localitatea nr…, ca filială a CLUB 41 ROMAN.
Durata Asociaţiei este nelimitată.
Sediul Asociaţiei Club 41 Local este stabilit de Adunarea Generală a Membrilor
Art. 27. Scopul şi obiectivele
Clubul 41 Local reuneşte prin cooptare, foşti membri ai Mesei Rotunde Române, precum şi prietenii lor, în vârstă de peste 40 de ani, de bună credinţă, fără distincţie de rasă, naţionalitate, religie, condiţie socială sau filosofie.
Asociaţia Club 41 Local are drept scop promovarea înţelegerii, prieteniei, toleranţei, întrajutorării, a celor mai înalte valori morale, profesionale şi civice.
Acesta oferă foştilor membri ai Mesei Rotunde Române (M.R.R), precum şi prietenilor lor în vârsta de peste 40 de ani, mijloacele de a menţine şi a dezvolta legăturile de prietenie.
Clubul 41 Local se organizează ca persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial , nonprofit, apolitic şi nonconfesional.
Asociaţia Club 41 Local contibuie cu mijloace materiale, financiare, conceptuale pentru ajutorarea celorlalţi membri ai societăţii civile lipsiţi de mijloace materiale de existenţă în special, bătrâni şi copii
Art. 28. Insemnele Asociaţiei
Clubul 41 Local a adoptat însemnul internaţional, care reprezintă o stea cu 4 colţuri înconjurat de un lanţ aurit – simbol al prieteniei – ansamblul este încercuit de un inel albastru, în centrul insignei se află o cocardă tricoloră.
Asociaţia Club 41 Local are de asemenea un fanion şi o ştampilă proprie şi poate să-şi confecţioneze însemne personalizate ocazionate de evenimente speciale.
Art. 29. Membrii Asociaţiei
Clubul 41 local cuprinde trei categorii de membri:
membri activi, aleşi dintre foşti membrii ai Mesei Rotunde şi dintre prietenii lor;
membri onorifici, calitatea atribuită unui membru la cererea sa;
membri de onoare, ai clubului local sunt propuşi de biroul local şi votaţi de
adunarea generală a Asociaţiei cu majoritate calificată de 2/3. Membrii de onoare ai Club 41 Local”, sunt propuşi de Biroul Clubului 41 Local dintre membri cu merite deosebite în activitate,care au ridicat prestigiul asociaţiei pe plan intern şi/sau internaţional.
Titlul de membru de onoare se acorda de catre Adunarea Generală a membrilor Asociatiei cu o majoritate calificată de 2/3.
Art. 30. Regulament de functionare
Regulamentul de functionare al Asociaţiei Club 41 Local este întocmit de Biroul Local în limitele prezentului statut şi al legilor speciale şi aprobat de Adunarea sa Generală.
ORGANELE DE CONDUCERE a Club 41 Local
Art. 31. Biroul Local
Fiecare Club 41 local este condus de un birou compus din: 1 (un) Preşedinte, 1-2 Vicepreşedinte(i), (1) un Secretar, 1 (un) Trezorier, 1 (un) Consilier cu Relaţiile Internaţionale (IRO) şi Fostul Preşedinte.
Biroul reprezintă Clubul 41 Local, răspunde şi veghează asupra respectării,statutului, a regulilor privitoare la funcţionare asociaţiei şi a aplicării hotărârilor adunărilor generale ale clubului.
Acesta este investit cu misiunea de administrare şi animaţie,se reuneşte de câte ori consideră că este necesar şi răspunde de deciziile luate.
Mandatul biroului este de un an de zile şi intră in funcţiune prin preluarea puterii de la biroul precedent, imediat dupa AGM (ordinara)a Club 41 Român.
Alegerea biroului se face anual de către Adunarea Generală a Club 41 Local, înainte de desfăşurarea AGM(ordinara).
Art. 32. Reuniuni
Membrii fiecărui Club 41 Local se reunesc de două ori pe luna la ore si zile fixate odată pe an, înainte de AGM, membrii fiecărui Club 41 Local se întrunesc în Adunarea Generala ( AG), când aleg biroul Club 41 Local.
Art. 33. Primirea de noi membri
Oricare din membrii poate propune un candidat. Dorinţa aceasta o comunică biroului.Biroul procedează la o analiza şi face cunoscută clubului aceasta candidatură dând toate informaţiile necesare.
Orice opoziţie la admitere, formulată pe langă preşedinte, de către un membru şi menţinută după discuţii cu acesta, duce la anularea candidaturii.
In absenţa opoziţiei, candidatul este invitat de cel ce l-a propus să participe la trei reuniuni statutare,de preferinţă succesive.Dacă se menţine dorinţa de a intra în Club 41 Local, biroul va supune la vot în adunarea generală statutară admiterea candidatului, care se va accepta cu unanimitate de voturi.
Art.34. Cotizaţia – Fiecare membru de Club 41 local e obligat să-şi plătească cotizaţia către asociaţie stabilită de adunarea generală a Club 41 Local. O câtime din cotizaţie se varsă în contul trezoreriei Asociaţiei Naţionale CLUB 41 ROMAN. Neplata cotizaţiei către Club 41 Local pe o perioada de 6 luni duce la pierderea de drept a calitaţii de membru. Reprimirea persoanei ce a pierdut calitatea de membru se face cu plata cotizaţiei la zi.